แนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ไฟล์ PDF ที่ถูกต้อง
17 มีนาคม 2555 BY ? 2011 ชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ - THE NORTHERN PRINT
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งก่อนการสร้าง และหลังจากสร้างไฟล์ PDF สามารถตรวจเช็ค และซ่อมข้อผิดพลาดได้โดย อาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีมาใหพ้ รอ้ มกับตัวโปรแกรมสร้างไฟล์งาน หรือเครื่องมือที่ทำหน้าที่เฉพาะในการตรวจเช็ค ซึ่งเป็น โปรแกรมจากบริษัทต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อ

 

Details for แนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ไฟล์ PDF ที่ถูกต้อง
Property Value
Name แนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ไฟล์ PDF ที่ถูกต้อง
Description

ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งก่อน การสร้าง และหลังจากสร้างไฟล์ PDF สามารถตรวจเช็ค และซ่อมข้อผิดพลาดได้โดย อาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีมาใหพ้ รอ้ มกับตัวโปรแกรมสรา้ งไฟล์งาน หรือเครื่องมือที่ทำหน้าที่เฉพาะในการตรวจเช็ค ซึ่งเป็น โปรแกรมจากบริษัทต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในตรวจเช็คปัญหาของการสร้างไฟล์สำหรับงานเตรียมพิมพ์ และตรวจเช็คไฟล์ PDF

Filename printpdf.pdf
Filesize Empty!
Filetype pdf
Creator admin
Created On: 24.06.2011 13:32
Viewers Everybody
Maintained by  
Hits 18854 Hits
Last updated on 24.06.2011 13:40
Homepage  

© 2011 ชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ - THE NORTHERN PRINT